REGULAMIN REZERWACJI i POBYTU 
w O.W. „BAŁTYK” w STEGNIE

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Rezerwacji pobytu w O.W. „Bałtyk” można dokonać :
  - telefonicznie – 55/247-72-37, 55/247-72-57, 55/247-82-47 i kom. 605-744-407
  - e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - osobiście w recepcji O.W. „Bałtyk” w Stegnie.
 2. Klient zobowiązany jest w terminie do 5 dni od daty rezerwacji wpłacić zadatek w uzgodnionej wysokości na podany rachunek bankowy
  Nr. 76 8335 0003 0117 9954 2000 0001
  wpłaty z zagranicy iban swift GBWCPLPP pl +nr.76... w przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w sposób uzgodniony z rezerwującym (skierowanie, zaproszenie lub inne)
 4. Pozostałą część ceny za pobyt należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu przelewem za potwierdzeniem, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji ośrodka.
 5. Zapłata za usługi nieobjęte rezerwacją (np. korzystanie ze SPA, dodatkowe noclegi, wyżywienie i inne) należy regulować na bieżąco.
 6. Klient dokonując rezerwacji w imieniu lub na rzecz innych osób ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji i pobytu przez te osoby.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Gościa.
 8. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od ośrodka klient zrezygnuje z dalszego pobytu w ośrodku w terminie wcześniejszym niż uprzednio zarezerwowany, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

Nieprzybycie bez anulowania rezerwacji

 1. Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację wg następujących zasad:
  a/ na 40 dni przed planowanym przyjazdem – ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI
  b/ na 14 dni przed planowanym przyjazdem - w wys. 50 % ceny zarezerwowanego pobytu,
  c) na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nieprzybycia bez anulowania rezerwacji - w wys. 75% ceny zarezerwowanego pobytu. Ośrodek ma prawo zaliczyć na poczet opłaty za rezygnację, należność z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeżeli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura z 14-dniowym terminem płatności i przesłana na adres korespondencyjny klienta przekazany podczas rezerwacji lub w późniejszym okresie.
 2. Ewentualna różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację zostanie zwrócona klientowi w formie przelewu na wskazany w formie lub korespondencji e-mail rachunek bankowy.
 3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być potwierdzona przez ośrodek.

ZASADY POBYTU
Goście przebywający w O.W. „BAŁTYK” zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń personelu obiektu. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. 1. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu, z wyjątkiem terminów wakacyjnych - pobyt rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy do godz.10 00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny przyjazdu i wyjazdu. W ośrodku obowiązuje noszenie opasek identyfikacyjnych / bezpieczeństwo gości /
 2. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 - 6:00.
 3. Goście po przyjeździe zobowiązani są zameldować się w recepcji ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Na terenie ośrodka znajduję się bezpłatny, niestrzeżony parking.
 5. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia znajdującego się w pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na terenie obiektu. Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować recepcjonistę o wszelkich szkodach i pokryć ich koszt.
 6. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 150 zł. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa.
 7. w pokojach nie wolno używać kuchenek mikrofalowych, sprzętów AGD, grzałek, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, nie dotyczy to urządzeń komputerowych, a także suszarek do włosów i golarek elektrycznych.
 8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia wyposażenia / np. koce, lampki itp./ palenia papierosów oraz suszenia grzybów – niedostosowanie się do zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia - wpłata w recepcji ośrodka.
 9. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu na teren kawiarni, restauracji i bazy rehabilitacyjnej.
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także tym które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 11. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez prawa do zwrotu kosztów.
 12. Prosimy o gaszenie światła i wyłączanie urządzeń elektrycznych przed wyjściem z pokoju.
 13. Akceptujemy zwierzęta domowe za opłatą. Na terenie ośrodka zwierzęta należy trzymać w sposób bezpieczny dla innych osób na smyczy i w kagańcu.
 14. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. klęsk żywiołowych lub innych sytuacji wyjątkowych, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z dokonaną rezerwacją, ośrodek zwolniony jest z przyjętego zobowiązania i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe, niezależne od niego niedogodności, np. przerwy w dostawie prądu i wody.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Gości, znajdującego się w pokojach pomieszczeniach ogólnodostępnych i terenie ośrodka, ani za pozostawione na parkingu pojazdy i znajdujące się w nich mienie.
 17. Intencją właścicieli ośrodka „Bałtyk” jest zapewnienie Gościom jak najlepszego wypoczynku. Wszelkie problemy związane z realizowanymi przez nasz ośrodek świadczeniami czy stosowaniem niniejszego regulaminu – winny być przedstawione personelowi ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej w dniu wyjazdu. Obie strony winny starać się rozwiązać problem polubownie, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia - ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwy Sąd powszechny.
 18. LEADER Sp. z o.o. O.R.W. „Bałtyk” wystawia faktury VAT.
 19. Dokonując rezerwacji pokoi w ośrodku klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez OW BAŁTYK podanych danych osobowych. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do dokonania rezerwacji. Dane te objęte są ochroną i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, oraz w przyszłości w celu ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub poprawienia. W przypadku dokonania rezerwacji w imieniu lub na rzecz innych osób klient oświadcza, iż jest uprawiony do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości w celach związanych z prowadzoną przez Leader Sp. z o.o. 

WARUNKI KOŃCOWE

 1. Pobyt w Ośrodku Bałtyk oznacza zgodę gościa na fotografowanie i bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Ośrodek Bałtyk do celów marketingowych. Osoby niewyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 2. Osoby, klienci Ośrodka Bałtyk mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Ośrodka. Pobyt w Ośrodku oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. Administratorem danych jest Leader Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie ul. Wczasowa 7 82-103 Stegna
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.owbaltyk.pl i w recepcji ośrodka.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.